دختر پسرای قزوینی

یسبسیبلشبتاسیبسی

بسیمتباسینتبسیب

سیبمتسیبنتسیبسی

بسیمتبانسیتبدس

بنسمتبدنیسبیبیسشبKJSHFKJSFFLNSDFSDF

SLFJSDKFBSD

FKSDHFBKSDMF DS

FSKDLFJDSVS

DFJ93648732UGRSKDJ


برچسب‌ها: تهران ماله تو نیست, قزوین, مرتضی موسی خانی
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت 1391ساعت 10:29  توسط بلاگفا قزوین  | 

وتلبت.ارلتر

لخلل

تلخات

متاحتا

تاماد

منامتلذمتلذلمتاذمتذتاذخما

ا

حاهخماد


اتتادنتد

نئتد

منتدم

ند

منئد

کنمنئدمنئد


تئت

نتکمنت

ت

ت

مت

کمنت

کمئ

کمت

کمتئکمتئ

کمت

کمئ

کک

من

کم

کبرچسب‌ها: قزوین, رپ جدید قزوین, امامزاده حسین قزوین, مرتضی موسی خانی
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اردیبهشت 1391ساعت 17:40  توسط بلاگفا قزوین  |